Ouderportaal

Onderwijs

Onderwijs

Van kleuter tot puber


Basisschool

De oudste christelijke basisschool in Vlaardingen is VanKampen. In een sfeer van openheid en respect krijgen kinderen hier les. Als mensen het naar hun zin hebben, zich prettig voelen, zijn er mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen. Dit geldt voor alle mensen – jong en oud – die in en rond de school werken.

Wij ontwikkelden de afgelopen jaren een volledig nieuw onderwijssysteem. Alle kinderen werken daarbij op een eigen leerlijn op basis van leerdoelen. Vakdocenten geven kernvakken, we werken groepsoverstijgend en geven u inzicht in de volledige ontwikkeling van uw kind, in plaats van met cijfers te werken. Omdat deze werkwijze anders is dan u van uzelf van vroeger gewend bent, is het verstandig om in de praktijk kennis te maken met ons systeem. Wij laten u het graag zien en leggen met liefde uit hoe we werken en hoe dit van meerwaarde is voor de ontwikkeling van kinderen.

Voor meer informatie over de dagelijkse gang van zaken kunt u onze app downloaden in de appstore. Zoek hiervoor op ‘schoolpraatapp Van Kampen’.

U vindt ons hoofdgebouw in het centrum van de stad aan de Paterstraat. Er zijn twee dependances. De Willem Pijperstraat en de Curacaolaan. 


Onze belofte

In 2026 heeft ieder kind, op eigen niveau, de kans gegrepen om zichzelf te ontwikkelen met oog voor zijn omgeving en de toekomst van de aarde. Ieder kind is eigenaar van zijn onderzoekende leerproces. Het kan actief en bewust beslissingen nemen of keuzes maken vanuit de waarden en normen binnen ons IKC.


Een kind van IKC van Kampen vraagt elke dag thuis: “Mama, mag ik morgen weer?”

Als een kind ons IKC verlaat, is hij/zij in staat, op het eigen niveau, de eigen ontwikkeling te verwoorden en bij te stellen. Het bezit vaardigheden om de eigen resultaten en het handelen te analyseren en te duiden. Bij het stellen van nieuwe doelen ziet het kind de eigen rol als waardevol, maar weet ook dat samenwerken met anderen noodzakelijk is om tot goede resultaten te komen. Anderen zijn een aanvulling op de eigen kwaliteiten.

Het kind is zich bewust van de eigen milieu-impact door zijn of haar consumptiegedrag en weet hoe het bij kan dragen aan een beter milieu. De eigen identiteit is in ontwikkeling en het kind heeft handvatten om voor zichzelf antwoorden te zoeken op identiteitsvraagstukken.

Het kind is vertrouwd met het werken met technische basisprincipes en begrijpt de mogelijkheden die techniek biedt.

Uw kind is gewend, en in staat, om uit teksten en gesprekken hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Het taalniveau is zo ontwikkeld dat hij of zij zelf, vanuit de basiswoordenschat en door creatief denken, nieuwe woorden tot zich neemt en in de context kan plaatsen. De kinderen beschikken over een goed ontwikkelende onderzoekende houding. De tweede taal, het Engels, wordt gezien als noodzakelijk en wordt toegepast in het raadplegen van bronnen.


Onderwijssysteem zonder hokjes

Ander onderwijssysteem
IKC VanKampen heeft een onderwijssysteem dat niet te vergelijken is met dat van andere scholen. Op onze website staat een animatievideo die een eerste indruk geeft van onze werkwijze.

Flexibele onderbouw
Meer dan vroeger houden we rekening met verschillen die er tussen leerlingen bestaan. Een leeftijdsverschil van zes maanden in de periode dat een leerling in de onderbouw zit, zorgt meestal ook voor een ontwikkelingsverschil. Daarom hebben we de organisatie van de onderbouw aangepast.
 
Alle kleuters beginnen in onze instroomgroep. In deze groep ligt de nadruk op de pedagogische veiligheid, regels en routines. Hoelang een leerling in deze groep blijft, is afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling. Leerlingen kunnen daarom op verschillende momenten doorschuiven. Dit gebeurt alleen als uit onder andere observaties en leerresultaten blijkt dat het kind er klaar voor is. Zo kunnen leerlingen gedurende de onderbouwperiode maximaal één jaar versnellen of vertragen. Leerlingen stromen door om hen meer leertijd of verbreding en verdieping te bieden, zodat zij beter zijn voorbereid om zich binnen het programma verder te ontwikkelen.

Vanaf groep 3
Vanaf groep 3 werken we groepsdoorbroken. De kinderen hebben drie leerkrachten die elk op andere niveaus instructies geven. Op basis van deze instructies delen de docenten de kinderen in groepjes in. Instructies zijn zo op basis van leerbehoeftes en niet op basis van een vast rooster binnen één lokaal.

Vanaf groep 4 werken we in cluster. Er is een cluster 4/5, een cluster 6/7 en een cluster 8 (waar we het voortgezet onderwijs koppelen in een 10 – 14 jaar setting). Een cluster bestaat uit 105 kinderen binnen de betreffende twee leerjaren. De kinderen krijgen hun instructies/lessen van een vakdocent. Voor alle vakken zijn er specialisten die een hele ochtend hun vak geven. Kinderen komen in een ochtend meerdere docenten tegen. Elk kind heeft een vaste mentor die het elke dag ziet en waar hij of zij samen de lessen mee inplant. Deze mentor monitort ook het welbevinden van de leerlingen en is het aanspreekpunt voor ouders. Vanaf cluster 6/7 plannen leerlingen samen met hun mentor ook de volgorde van de instructies.

De kinderen werken vanaf groep 4 bij de vakken taal, spelling en rekenen op een tablet van school (een Snappet). Door de werkzaamheden van de kinderen digitaal te monitoren, kunnen we hen beter volgen en veel meer variatie in het aanbod en de leerbehoefte genereren. Zo passen we het onderwijs aan op de individuele leerbehoeftes van ieder kind.

In de middagen gaan alle tablets aan de kant en werken we thematisch. In deze thema’s komen alle WO-vakken en Engels aan bod. Elk thema duurt zes weken en alle lessen sluiten op het betreffende thema aan. Bij het werken in deze thema’s werken we ook samen met de opvang; zowel de peuterspeelzaal als de BSO werken met dezelfde thema’s.

Door de manier van werken is het niet passend om cijfers te geven. Als je op je eigen leerlijn werkt zegt een cijfer niet veel meer; dat is namelijk uitgaan van een gemiddelde. Wij werken voor alle kinderen met een digitaal rapportfolio waarbij we elke dag de beheersing van een leerdoel laten zien aan het kind en de ouders. We werken daarbij met de termen ‘aanvang’, ‘ontwikkeling’ en ‘beheersing’.

Organisatie
Om de lestijden beter aan te laten sluiten bij de manier van werken, delen we schooldagen in via een ‘vijf gelijke dagenmodel’. De kinderen gaan alle dagen tot 14.15 uur naar school. Hierdoor kunnen we drie vakantieweken flexibiliseren. In de herfst-, voorjaar en meivakantie is de school gewoon open. Ouders bepalen zelf of zij hun kinderen op een regulier moment vakantie laten opnemen of dat zij een kiezen voor een ander moment in het schooljaar.

Informatie van UN1EK

Onze kindcentra werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Ieder kindcentrum heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. 

Meer informatie

Wat is een UN1EK Kindcentrum?
Was is de missie en visie van UN1EK?
Hoe bewaakt UN1EK de kwaliteit?