Ouderportaal

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie

Vroege ontwikkelingsactiviteiten

Pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt aan de hand van het VVE-programma ‘Startblokken’. In sommige kindcentra en peuterspeelzalen gebruiken we aanvullende VVE-methodieken voor een doorgaande ontwikkelingslijn met de basisschool. De pedagogisch medewerker informeert u hierover in het kennismakingsgesprek.

Bij VVE activiteiten staan steeds wisselende thema’s centraal die passen bij de belevingswereld van kinderen. VVE-activiteiten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de fijne en grove motoriek, taalgevoel, rekenkundigheid en ruimtelijk inzicht en de sociale en creatieve ontwikkeling. Kinderen spelen met zand en water, rennen en klimmen, zingen en praten, tekenen, puzzelen, bouwen met blokken en spelen rollenspellen. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken en verteltafels in. Doordat kinderen in een groep met elkaar leren spelen en delen, bouwen zij een voorsprong op in hun sociale ontwikkeling. Daar hebben zij de rest van hun leven profijt van.

Als onderdeel van het VVE-programma observeren de pedagogisch medewerkers kinderen in hun ontwikkeling. Zo kunnen zij gericht activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen aanbieden. De pedagogisch medewerkers gebruiken hierbij de observatiemethode ‘KIJK’. De individuele ontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar wordt gevolgd op het gebied van onder andere spraak- en taalontwikkeling, motoriek, spelontwikkeling, zelfredzaamheid, de omgang met andere kinderen en cognitieve ontwikkeling. De KIJK-observatie van ieder kind wordt jaarlijks ingevuld. Dit gebeurt drie maanden na aanvang van de plaatsing en rond de leeftijd van 3 en 4 jaar. De KIJK-observatie van doelgroepkinderen wordt tweemaal per jaar ingevuld. De pedagogisch medewerkers bespreken hun bevindingen in het ‘Kind in Beeld’ gesprek met de ouders.