Zorg voor kinderen

Zorg voor kinderen

Binnen het kindcentrum is een integrale zorglijn. Dat wil zeggen dat de zorg door de het hele IKC op één manier is vormgegeven. Op deze manier kunnen we garanderen dat de zorg die een kind nodig heeft ook gerealiseerd wordt.

Waar moet u nu aan denken bij zorg op het IKC?

Het betreft hier zorg voor kinderen die uitvallen op leer- of sociaal emotioneel gebied. Dit kan van alles zijn: moeite met lezen of rekenen, dyslexie, een gedragsstoornis, moeilijke thuissituatie, sociaal emotionele problematiek, faalangst etc.

Wij proberen in de eerste plaats de zorg vorm te geven in de groep of klas onder begeleiding van onze zorgcoördinator. Als dit niet te organiseren is zal buiten de groep of klas gezocht worden naar de juiste hulp.

(Hoog)begaafdheid

Op de basisschool zien we dat er naast kinderen die uitvallen op leer- of emotioneel gebied zijn er ook kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben op deze gebieden.

We spreken hier over begaafde of hoogbegaafde kinderen. Dit valt niet altijd samen met een hoog IQ. Een kind kan ook begaafd zijn in één vak.

Voor deze kinderen hebben we, naast uitdaging in de groepen, een plusklas met een specialist in hoogbegaafdheid. Zij leert de kinderen ‘leren’ en kan d.m.v. uitdagende spel en werkvormen de kinderen op een ander niveau met elkaar laten samenwerken dan dat in de klas mogelijk is.

De zorgcoördinator

Zoals gezegd is de zorgcoördinatie in handen van de zorgcoördinator. Haar taken bestaan uit:

  • Coördinatie van de leerlingenzorg;
  • Ondersteuning van de pedagogisch medewerkers/leraren bij het vormgeven van opvang en onderwijs.
    De pedagogisch medewerker/groepsleraar geeft de opvang of onderwijs zodanig vorm dat er sprake is van onderwijs op maat.
    De zorgcoördinator begeleidt de leraar bij het vormgeven van adaptief onderwijs (instructie, interactie, klassenmanagement, zelfstandig werken, differentiatie);
  • Alle contacten onderhouden met externe instanties die begeleiding en ondersteuning kunnen bieden;
  • Doorverwijzen naar deze externe instanties.
    Naast de zorgcoördinator bestaat het zorgteam ook nog uit een orthopedagoog en een kindercoach.

Externe deskundigen

Bij ons IKC zijn een aantal deskundigen aangesloten die de medewerkers, kinderen en zorgcoördinator kunnen ondersteunen.

Schoolmaatschappelijk werk

Twee dagen in de week een gezinsspecialist van Minters op school die het schoolmaatschappelijk werk voor het IKC verzorgt. Haar naam is Janine Zuidema. Bij vragen rond het gedrag, de ontwikkeling, of de opvoeding van kinderen, zowel op school als thuis, kunt u een beroep op haar doen. Schoolmaatschappelijk werk gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie aan derden verstrekt. Samen met u en de zorgcoördinator wordt gezocht naar mogelijkheden die een positieve invloed hebben op het gedrag en het functioneren van uw kind. Ook kan zij op uw verzoek de weg wijzen naar andere hulpverleners.

U kunt een afspraak met haar maken via zorgcoördinator of de leerkracht van uw kind, maar u kunt ook rechtstreeks contact met haar opnemen 010-4351022.

Logopedie

Wij bieden de mogelijkheid om binnen het IKC op school logopedie te krijgen door logopediepraktijk Welbespraakt of Helderop.  De aanmelding hiervoor gaat altijd via u als ouder. School kan hierin wel adviseren. De meeste zorgverzekeringen vergoeden de logopedie op school. Of dit voor uw situatie van toepassing is kunt u navragen via de leerkracht of rechtstreeks via de logopedistes..