Voor en door ouders

Voor en door ouders

1.De IKC-raad
De IKC-raad is een samenvoeging van de Oudercommissie (opvang) en de MR (onderwijs). In de IKC-raad kunnen ouders en personeelsleden meedenken over het beleid van het kindcentrum. De IKC-raad heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

“Wij zijn betrokken, geïnteresseerde en meedenkende ouders & personeel. Wij controleren, initiëren en consulteren. Wij vertegenwoordigen all perspectieven binnen het IKC en dragen bij aan de verdere eenwording van 0-13 jaar. Wij zijn een veelzijdige groep, welke als één team staat. Een groep die de grenzen opzoekt, waar naar elkaar geluisterd wordt en waar plezier wordt beleeft aan de samenwerking. Wij vinden innovaren t.b.v. de totale ontwikkeling van het kind belangrijk. Wij zijn tevreden wanneer:
– fouten zijn voorkomen
-innovatie mogelijk is gemaakt
-het belang van het kind is gewaarborgd
-wij vertrouwen hebben in de koers en de kwaliteit van het IKC

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de IKC-raad en waar je als ouder instemmingsrecht over hebt, zijn:
• de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage,
• de vormgeving van de opvanggroepen,
• vaststelling van de onderwijstijd,
• vaststelling van de schoolgids,
• de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch,
• vaststellen of wijzigen van een schoolreglement,
• vaststellen van het schoolplan en zorgplan. Hierin staan plannen van de school voor de komende jaren voor wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen.

Naast zaken waar de IKC-raad officieel instemmingsrecht in heeft, mag je als IKC-raad ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:
• de verkeersveiligheid rond de gebouwen,
• de keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles,
• de invulling van het schoolreisje,
• de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw,
• omgaan met pestgedrag (het pestprotocol),

Oudergeleding:
Göran Oosterhuis (mr@ikcvankampen.nl)
Linda Bestman
Lianne Ham
Anne Schreutelkamp

2. De ouderraad onderwijs (OR)

Dit is een groep van zo’n 12 ouders met een veelzijdigheid aan taken en functies. Ze helpen bij de diverse commissies, organiseren samen met de leerkrachten activiteiten, houden de ouderraadsbegroting (het schoolgeld) bij en fungeren als klankbord voor alle ouders. Er is frequent contact tussen de ouderraad onderwijs en de medezeggenschapsraad onderwijs.