Voor en door ouders

Op dit moment bestaat er geen wettelijk medezeggenschapsorgaan voor het volledige kindcentrum. Dit is wel in ontwikkeling en zal vanaf schooljaar 2016-2017 in werking moeten treden. De bedoeling is dat de losse medezeggenschapsorganen samengevoegd worden tot één centrale IKC raad en per vraagstuk handelen naar de hoogste mate van verantwoordelijkheid en inspraakniveau.

Op dit moment wordt er gewerkt met twee verschillende vormen van oudermedezeggenschap:

1. IKC-raad

De IKC raad is een nieuw orgaan binnen het kindcentrum. De IKC-raad is een samenvoeging van de Oudercommissie (opvang) en de MR (onderwijs). In de IKC-raad kunnen ouders en personeelsleden meedenken over het beleid van het kindcentrum. De IKC-raad heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de IKC-raad en waar je als ouder instemmingsrecht over hebt, zijn:
• de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage,
• de vormgeving van de opvanggroepen,
• vaststelling van de onderwijstijd,
• vaststelling van de schoolgids,
• de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch,
• vaststellen of wijzigen van een schoolreglement,
• vaststellen van het schoolplan en zorgplan. Hierin staan plannen van de school voor de komende jaren voor wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen.

Naast zaken waar de IKC-raad officieel instemmingsrecht in heeft, mag je als IKC-raad ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:
• de verkeersveiligheid rond de gebouwen,
• de keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles,
• de invulling van het schoolreisje,
• de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw,
• omgaan met pestgedrag (het pestprotocol),

Oudergeleding:
Göran Oosterhuis (mr@ikcvankampen.nl)
Linda Bestman
Lianne Ham
Marjolein Speksnijder
Anne Schreutelkamp
Brenda Hofman
Mary Rutter

Personeelsgeleding:
Yvonne Mannion Vanover-Sloots
Linda de Kok
Nannette Gerdes
Mariska Trooster

2. De ouderraad onderwijs (OR)

Dit is een groep van zo’n 16 ouders met een veelzijdigheid aan taken en functies. Ze helpen bij de diverse commissies, organiseren samen met de leerkrachten activiteiten, houden de ouderraadsbegroting (het schoolgeld) bij en fungeren als klankbord voor alle ouders. Er is frequent contact tussen de ouderraad onderwijs en de medezeggenschapsraad onderwijs.

 

 • SchoolPraatApp

 • Youtube

  There is no video to show.

 • Twitter

 • Contact

  IKC VanKampen
  info@kindcentrumvankampen.nl
  www.kindcentrumvankampen.nl

  Hoofdvestiging: Paterstraat 1
  3131 CS Vlaardingen
  Tel. 010 – 435 66 96
  Dependance: Willem Pijperstraat 1
  3131 EV Vlaardingen
  Tel. 010 – 435 66 98
  Noodlocatie: 06 – 37 38 73 22
  (beide niet bereikbaar onder schooltijd)