Profiel

Profiel

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de maatschappij. Scholen en opvang hebben de taak om hier op in te spelen. De Van Kampenschool, KC de Hobbit, PSZ De Zeepbel en BSO Valerius hebben daarom besloten per 01-01-2016 als één kindcentrum verder te gaan onder de naam ‘IKC VanKampen’.
Wij willen de komende vier jaar naar onderstaand doel en profiel toewerken. U kunt het uitgebreide profiel (van 3 pagina’s) en het schoolplan waarin de uitwerkingen uitgesplitst staan, in de komende 4 jaar, terugvinden via het tabblad downloads.

Ons doel

We hebben onszelf ten doel gesteld kinderen van 0 tot 13 jaar, middels opvang en onderwijs, voor te bereiden op een toekomstige maatschappij vol uitdagingen en snel veranderende beroepen. Wij stellen ons de vraag ‘Welke kennis en (sociale) vaardigheden heeft ieder (uniek) kind nodig in de 21e eeuw en hoe moeten we onze opvang en ons onderwijs hier op aanpassen?’ Het is belangrijk om een vaste stabiele vertreksituatie te hebben. Daarom stellen we de tijdloze normen en waarden en het stellen van grenzen centraal bij het beantwoorden van bovenstaande vraag.

Profiel

Om onze rol duidelijk te maken hebben we er voor gekozen om de term ‘ontdek natuur en techniek’ te hanteren. Naast de ‘gewone’ verzorging van opvang en onderwijs dagen we kinderen uit om het ‘waarom’ te ontdekken. We dagen kinderen uit om niet alles te zien als een vanzelfsprekendheid. We leren kinderen de oorsprong en het nut van bloemen, voedingsmiddelen en technische principes. Onze kinderen weten hoe bloemen en groenten groeien en welke technische principes er achter gebruiksvoorwerpen zitten. Ook leren de kinderen de noodzaak van duurzaamheid en hun eigen rol hierin.

Hoe ziet u dit terug op de locaties?

Zowel in opvang als onderwijs ziet u dit terug in de schoolcultuur en de inrichting van de gebouwen. We bieden binnen de groepen de mogelijkheid tot klas/groep overstijgend leren. We dagen kinderen uit om zelf oplossingen te vinden voor vragen en problemen. We stimuleren dat kinderen van en met elkaar leren en we bieden een flexibele organisatie aan, waarin samenwerken en doorstromen binnen onderwijsklassen vanzelfsprekend is.

In de inrichting ziet u dit terug in de groene tuin bij de opvang en op het groene schoolplein bij de onderbouw van het onderwijs. Ontdekhoeken in alle gebouwen, tentoonstellingen van het werk van kinderen, samenwerken met bedrijven en partners met specifieke expertise en voldoende actuele (ICT)materialen om kennis op te zoeken.

Ouderparticipatie

Om alles wat geleerd wordt te delen met ouders, is er een vaste structuur waarbinnen we werken aan onze doelen en ons profiel.

Jaarlijks staan er door het hele kindcentrum heen twee kernwaardes centraal. Hierbinnen worden door het hele kindcentrum heen thema’s georganiseerd, die aansluiten bij de doelen en de belevingswereld van de kinderen. Elk thema wordt met elkaar geopend en afgesloten. Daarnaast organiseren we een jaarlijkse techniek- en natuurdag waarbij ouders, buurtbewoners en kinderen met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen.

Na vier jaar is een cyclus van de acht kerndoelen doorlopen en zal, met een nieuwe invulling, de cyclus opnieuw beginnen.

Onze belofte

Als uw kind na groep acht IKC VanKampen verlaat is hij/zij: positief, sociaal, bewust van zichzelf en zijn omgeving. Hij heeft (zelf)vertrouwen en een rugzak vol kennis om uit te putten.